රට ගමන් ජාවාරම්කාරිය කොටුකළ හැටි - Hiru News 13-07-18