එම්.කේ. කසුන් සහ බිරිඳ යළි රිමාන්ඩ් - Hiru News 13-03-18