පළාත් පාලන ආයතන පිහිටුවීම කල් යයි - Hiru News 13-02-18