සන්ධානයේ තීරණයක් ඩිලාන් හෙළිකරයි - Hiru News 14-02-18