ලසිත් මාලිංග සිය සමුගැනීම ගැන කරයි - Hiru News 10-02-18