ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිල අයිතිය ඉල්ලයි - Hiru News 15-02-18