පොලිස් දැලේ පැටලුණු යතුරුපැදි සොරා - Hiru News 09-07-18