තවදුරටත් ගිඟුරුම් සහිත වැසි සහ අකුණු- Hiru News 16-04-18