සිංහරාජයේ අලින්ට කලවානත් නැතිවෙයිද - Hiru News 13-07-18