ඉන්ධන මිල සහ බස් ගාස්තු ගැන විවිධ අදහස් - Hiru News 17-05-18