පස්දරු පියෙකුට දිවි අහිමි කළ රිය අනතුර - Hiru News 14-04-18