ලේ බැංකුවේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ධූරයෙන් ඉවතට - Hiru News 12-07-18