සුබ මොහොතින් හිස තෙල් ගෑමේ නැකත සිදුවෙයි -Hiru News 17-04-18