මහනුවර දේපළ සඳහා වන්දි ගෙවීම කඩිනම් කරයි - Hiru News 13-03-18