පුද්ගලයෙකු දුම්රියට ගෙල තබා දිවි නසාගනී - Hiru News 14-02-18