මාතර වෙරළේ මහ රෑ සිදුවන මහා පරිමාණ ජාවාරම - Hiru News 14-04-18