සතිඅන්තය වන විට රටපුරා රෝහල්වල ලේ හිඟයක් - Hiru News 11-07-18