හිමිනමක් පොලිස් නිලධාරියෙකු ඝාතනය කරයි - Hiru News 11-07-18