හිටපු ජනපති මහින්දගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News 11-02-18