අපරාධ අඩුවී ඇතැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි - Hiru News 14-06-18