කාර් රථයක් කඩුගන්නාවේදී අනතුරකට ලක්වෙයි - Hiru News 12-03-18