දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට උණුසුම් කාලගුණයක් - Hiru News 15-09-18