ගායන ශිල්පිනී ප්‍රියානි ජයසිංහ ඝාතනය කෙරේ - Hiru News 09-07-18