ඕනෑම අවස්ථාවක සහය ලබාදීමට ජපානය සූදානමින් - Hiru News 14-03-18