කොළඹ කතරගම මාර්ගයේ දැවැන්ත ගසක් කඩා වැටෙයි - Hiru News 14-02-18