අසාධාරණ පනතක් ගැන මහජන රාජ්‍ය සභාව කථා කරයි - Hiru News 14-03-18