සූර්ය සිංහලේ හිරුත් එක්ක තුන් හෙළයේ අවුරුදු - Hiru News 14-04-18