හිටපු ජනපති සහ ජනපතිනී ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැටි - Hiru News 10-02-18