තරුණියකගේ සැක කටයුතු මරණයක් පිළිබඳ පරීක්ෂණ - Hiru News 14-06-18