සංස්ථා ඉන්ධන මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට - Hiru News 11-07-18