ජවිපෙ වැටුප් ඉහළ දැමීමට මිල සූත්‍රයක් ඉල්ලයි - Hiru News 12-07-18