ජනපති - ජපාන අගමැති ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡා ඇරඹේ - Hiru News 15-03-18