ආණ්ඩුව දකුණු ඉන්දීය සිනමා පටයක් බව ඩලස් කියයි - Hiru News 12-07-18