ජනතා විරෝධයෙන් ඉපලෝගම ස්ථානාධිපතිට මාරුවක් - Hiru News 12-03-18