තෙල් මිල ඉහළ යාමත් සමඟ බස් සංගම් සහනයක් ඉල්ලයි - Hiru News 12-07-18