ආර්ථිකය අවුල්සහගත වී ඇතැයි විගණකාධිපති කියයි - Hiru News 08-02-18