ප්‍රතිඵලය අනතුරු ඇඟවීමක් - එජාපයෙන් නිවේදනයක් - Hiru News 12-02-18