නොදුටු සංවර්ධනයක් ආරම්භ කර ඇති බව අගමැති කියයි - Hiru News 08-02-18