අගමැති සිංගප්පූරුවේදී තුන් ඈඳුතු සමුළුව අමතයි - Hiru News 10-07-18