ඇමති මලික් ධුරයෙන් ඉවත් කළ යුතු බවට ප‍්‍රකාශයක් - Hiru News 12-04-18