මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ විරෝධතාවය අවසන් කරයි - Hiru News 11-03-18