ඇමති මලික්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් - Hiru News 08-02-18