ජපාන අධිරාජයාගෙන් ජනපතිට උණුසුම් පිළිගැනීමක් - Hiru News 13-03-18