ජපාන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ජනපති හමුවෙයි - Hiru News 10-03-18