බස් රථයක් හා ත්‍රි රෝද රථයක් එකිනෙක ගැටී ගිනි ගනී - Hiru News 17-04-18