වම් අතයි බෙල්ලයි පෙන්නලා හිටපු ජනපති කියපු කතාව - Hiru News 08-02-18