ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව ඉහළට - Hiru News 15-02-18