ඉන්ධන මිල සූත්‍රය සති දෙකකින් කැබිනට් අනුමැතියට - Hiru News 16-04-18