මහින්ද ඊළඟට කරන්න යනදේ ගැන හිරුට කළ විශේෂ අනාවරණය - Hiru News 11-02-18