අනුරාධපුර ඝාතනයේ සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට - Hiru News 10-07-18